397 poäng

Bro  2008-10-19        Domare:   Ferm Gunnel & Färnefors Agnetha
Moment:
1
2
3
4
5
Samarbete Föremål/Fö
Koeff 2

 

Leker ej/leker
själv/kommer ej

 

Leker själv, kommer
efter lång tidsfördröjning/
upprep uppm från förare
Leker själv – men
kommer efter uppmaning
Leker själv – men
kommer tillbaka
Kommer snabbt
tillbaka för fortsatt
lek/kamp

Samarbete Föremål/TL
Koeff 4

 

Leker ej/leker
själv/kommer ej

 

Leker själv, kommer
efter lång tidsfördröjning/
upprep uppm från förare
Leker själv – men
kommer efter uppmaning
Leker själv – men
kommer tillbaka
Kommer snabbt
tillbaka för fortsatt
lek/kamp
Gripa; Ta tag 5 m.
Koeff 3
Griper ej/nosar på
föremålet
Griper försiktigt eller
nyper i föremålet
Griper direkt men ej
med hela munnen, alt
griper direkt och tappar
Griper med hela
munnen, ngn
tidsfördröjning
Griper direkt med hela
munnen, hög fart och
intensitet

Gripa; Ta tag 40 m.
Koeff 3

Griper ej/nosar på
föremålet
Griper försiktigt eller
nyper i föremålet
Griper direkt men ej
med hela munnen, alt
griper direkt och tappar
Griper med hela
munnen, ngn
tidsfördröjning
Griper direkt med hela
munnen, hög fart och
intensitet
Gripa; Hålla i 5 m.
Koeff 3
Griper ej. Löst bett, tappar taget
vid upprepade tillfällen.
Tuggar eller byter tag
upprepade gånger.
Tuggar/byter tag vid
något tillfälle.
Fast bett, håller i
samtliga moment. Alt
växlar till bättre bett 1 ggr
som bibehålls.
Gripa; Hålla i 40 m.
Koeff 4
Griper ej. Löst bett, tappar taget
vid upprepade tillfällen.
Tuggar eller byter tag
upprepade gånger.
Tuggar/byter tag vid
något tillfälle.
Fast bett, håller i
samtliga moment. Alt
växlar till bättre bett 1 ggr
som bibehålls.

Gripa; Slita, dra 5 m.
Koeff 2

Håller ej. alt
Kliver ur under
passivitet och återgår ej i aktivitet inom
tidsramen.
Håller, men drar inte
emot.
Växlar mellan att hålla
och dra emot.
Drar emot tills
testledaren släpper.
Rycker, drar emot -
även under den passiva
delen - till testledaren
släpper. Alt. intensivt
ruskande

Gripa; Slita, dra 40 m.
Koeff 2

Håller ej. alt
Kliver ur under
passivitet och återgår ej i aktivitet inom
tidsramen.
Håller, men drar inte
emot.
Växlar mellan att hålla
och dra emot.
Drar emot tills
testledaren släpper.
Rycker, drar emot -
även under den passiva
delen - till testledaren
släpper. Alt. intensivt
ruskande

Förföljande
Koeff 2

Startar inte eller
når inte in i banan.
Startar men avbryter. Startar med hög fart,
springer förbi bytet. Kan
vända
Startar tveksamt eller
håller låg fart. Kan öka
farten efter hand, fullföljer.
Startar med hög fart -
målinriktad.

Förföljande; Gripande
Koeff 3

Nonchalerar
föremålet.
Alt. springer inte fram.
Griper inte, nosar på
föremålet..
Griper tveksamt eller
med tidsfördröjning.
Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller
föremålet i minst 3 sek.

Uthållighet
Koeff 6

Framme, direkt
tillbaka alt. Går ej
fram
Framme jobbar
mindre än 30 sekunder
Jobbar i 30 sekunder Jobbar i 60 sekunder Jobbar i 90 sekunder,
hämtas av föraren
Social självsäkerhet
Koeff 10
Ängslig, osäker
går ej att hantera
Social osäkerhet i alla
situationer
Social osäkerhet i flera
situationer
Socialt säker i de flesta
situationer.
Socialt säker i alla
situationer.

Social nyfikenhet
Koeff 8

Undviker, skygg Överdrivet nyfiken,
påträngande
Neutral, låter sig
klappas
Besvarar när figurant
bjuder
Normalt nyfiken när
anledning finns

Socialt samspel
Koeff 8

Svarar ej på
lekinviter
Svarar svagt på lek &
lekinviter - kan avbryta
Svarar snabbt på lek &
lekinviter, svår att bryta
Svarar på lek &
lekinviter
Inbjuder och spelar
med på lek & lekinviter

Handlingsförmåga
Koeff 10

Försöker inte lösa
problemen.
Försöker endast
kortvarigt eller med liten
aktivitet lösa uppgifter i
de flesta situationer.
Löser uppgifter i de
flesta situationer.
Är aktiv för att lösa
uppgifter i de flesta
situationer..
Är aktiv för att lösa
uppgifter i samtliga
situationer.
Anpassningsförmåga.
Koeff 10
Anpassar med låg
intensitet i samtliga
testsituationer
Anpassar med hög
intensitet i samtliga
testsituationer
Anpassar intensitet –
men med tidsfördröjning
Anpassar intensiteten i
de flesta testsituationer
Anpassar intensiteten i
samtliga testsituationer
Koncentration
Koeff 10
Låg grad av
koncentration i de
flesta situationer. (kan utföra ovidkommande
handlingar)
Koncentrerad i viss
omfattning, men med
längre avbrott i flera
situationer. (Kan utföra ovidkommande handling)
Oftast koncentrerad,
men med kortare avbrott
flera situationer, eller
längre avbrott i enstaka
situationer (1-2)
Koncentrerad, men
med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2)
Obruten koncentration
från tagen retning till
avreaktion i samtliga
situationer.

Avreaktion
Koeff 10

Kan ej avreagera
alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger
på sig
Tar lång tid för
avreaktion i flera
situationer
Avreagerar med någon
tidsfördröjning i flera
situationer – alt lång tid i en enstaka situation (Släden)
Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer Avreagerar snabbt i
alla situationer

Minnesbilder
Koeff 5

Störs av
minnesbilder, många
undvikande beteenden
Kommer väl ihåg,
ofta undvikande
beteenden
Visar minnesbilder,
med enstaka undvikande
beteenden
Visar flera
minnesbilder utan
undvikande beteenden.
Visar enstaka
minnesbilder utan
undvikande beteenden.

Rädsla
Koeff 4

Flyr i de flesta
testsituationer alt. blir
passiv.
Pendlar mellan
enstaka flyktstarter och
kontroll.
Står emot, pendlar,
intensitetssänkning,
undanmanöver
Står emot,
undanmanöver eller ngn
intensitetssänkning
Står emot i alla
testsituationer, visar ingen
rädsla

Aggressivitet
Koeff 3

Visar kvarstående
aggression
Visar stor aggression Visar ingen aggression
/visar kortvariga
aggressionsyttringar
Visar liten aggression Visar måttlig
aggression i form av
kroppsspråk, väl anpassad
till hotet

Nyfikenhet
Koeff 8

Går inte fram Lång tid med hjälp
för att gå fram
Går fram med hjälp Går fram utan hjälp i de flesta ituationer men med tidsfördröjning Snabbt fram utan hjälp
i samtliga situationer

Skott

Avviker från
platsen
Undvikande
reaktioner alt låsningar,
kvar på platsen
Aktivitetshöjande
reaktioner. Kvar på
platsen, ingen ängslan.
Kontroll vid flera skott Ingen reaktion, kontroll
första skottet

.:Tillbaka till hundarna:.